Kinderdagverblijf 't Koetshuisje 

'Het gevoel van thuis'

Oudercommissie

Zowel u als ouders als wij van ’t Koetshuisje vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op ’t Koetshuisje zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op ’t Koetshuisje en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, ’t Koetshuisje als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van ‘t Koetshuisje voor een goede bedrijfsvoering.

De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van ‘t Koetshuisje. De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.

Oudercommissie bestaat uit: Marcel Beerling, Lotte Bergen en Robby van der Veen.

                Marcel Beerling                                               Lotte Bergen                                              Robby van der Veen

U kunt ons bereiken via: ochetkoetshuisje@outlook.com

De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.

Laatste notulen oudercommissie:

Notulen OC 20-04-2021
Notulen OC 20 april 2021.pdf (141.94KB)
Notulen OC 20-04-2021
Notulen OC 20 april 2021.pdf (141.94KB)