Kinderdagverblijf 't Koetshuisje in Arnhem

'Kwaliteit door kleinschaligheid'

Oudercommissie


Zowel u als ouders als wij van ’t Koetshuisje vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op ’t Koetshuisje zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op ’t Koetshuisje en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, ’t Koetshuisje als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van ‘t Koetshuisje voor een goede bedrijfsvoering.

De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van ‘t Koetshuisje. De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.

Oudercommissie bestaat uit: Ellen Verhoeven, Rutger van der Voort en Marcel Beerling!

 Rutger van der Voort                                   Ellen Verhoeven                                          Marcel Beerling

U kunt ons bereiken via: ochetkoetshuisjearnhem@outlook.com

Notulen oudercommissie 2019:

Notulen OC 16-02-2019
Notulen Oudercommissie overleg 16-02-2019.pdf (143.31KB)
Notulen OC 16-02-2019
Notulen Oudercommissie overleg 16-02-2019.pdf (143.31KB)
Notulen OC 16-04-2019
Notulen Oudercommissie overleg 16-04-2019.pdf (143.31KB)
Notulen OC 16-04-2019
Notulen Oudercommissie overleg 16-04-2019.pdf (143.31KB)
Notulen OC 09-07-2019
Notulen Oudercommissie overleg 09-07-2019.pdf (121.03KB)
Notulen OC 09-07-2019
Notulen Oudercommissie overleg 09-07-2019.pdf (121.03KB)